Polityka prywatności
i plików cookies

Adres naszej strony internetowej to: http://nowa.documaster.pl.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności i plików cookies.

2. Użyte w Polityce Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób:

a) Polityka Prywatności – jest to niniejszy dokument,

b) Witryna – jest to strona internetowa, która prowadzi do niniejszej Polityki Prywatności,

c) Użytkownik – jest to każda osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę; na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”,

d) Dane – są to dane pozyskane za pomocą formularzy od Użytkownika pozostawione przez niego w trakcie wizyty w Witrynie, w tym także dane osobowe Użytkownika,

e) Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak np. imię i nazwisko czy numer identyfikacyjny,

f) Przetwarzanie danych osobowych – jest to w zasadzie każda operacja wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie (np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie),

g) Administrator – jest to administrator danych osobowych, czyli EUROIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125 , REGON: 008479195; na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Administrator” został zastąpiony określeniem „My”,

h) RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. W celu korzystania z naszej Witryny, zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Ciebie ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, nie możemy zagwarantować Ci poprawnego działania Witryny.

4. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania odnośnie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, jak również w celu skorzystania z przysługujących Ci z tego tytułu uprawnień, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną pod adresem e-mail: barbara.pokorny@euroimpex.pl (jest to kontakt do osoby nadzorującej przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora).

§ 2 Dane osobowe

1. Przetwarzamy wszystkie dane, w tym również dane osobowe, jakie pozostawisz w trakcie wizyty w naszej Witrynie, za pomocą dostępnego w niej formularza.

2. W szczególności przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych, przekazane przez Ciebie za pośrednictwem formularza:

a) imię i nazwisko,

b) adres/miejsce zamieszkania,

c) adres e – mail,

d) numer telefonu.

3. Oświadczamy i zapewniamy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, w tym z postanowieniami RODO, a także zgodnie z wdrożoną przez nas Polityką Prywatności.

4. Twoje dane osobowe zbieramy jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są one przetwarzane.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) udzielania odpowiedzi na zapytanie (kierowane do nas za pomocą formularza w Witrynie) w przedmiocie interesujących Ciebie, a oferowanych przez nas produktach i świadczonych usługach, w zamiarze zawarcia z nami umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) obrony przed roszczeniami i ewentualnego dochodzenia powstałych roszczeń, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;

d) marketingowych i promocyjnych (otrzymywania przez Ciebie od nas informacji handlowych oraz newslettera związanych z przedmiotem naszej działalności), na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) wycofania zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody),

d) ich usunięcia (w tym m. in. na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych),

e) ograniczenia przetwarzania,

f) przenoszenia danych osobowych,

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zasady związane z realizacją wskazanych w ust. 6 uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO. Zachęcamy w tym miejscu do zapoznania się z tymi przepisami, ponieważ dokładnie określają one treść tychże praw, zasady korzystania z nich i wyjątki w ich stosowaniu. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bowiem bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te można wykonywać w poprzez kanały komunikacji wskazane w § 1 ust. 4 Polityki prywatności.

8. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy przez Administratora (określonych w ust. 5 lit. a – c) jest niezbędne do wykonania objętego nią świadczenia. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. W pozostałym zakresie, tj. w celach marketingowych i promocyjnych (określonym w ust. 5 lit. d) podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Wyłączną konsekwencją braku wyrażenia zgody będzie fakt, że nie będziesz otrzymywać od nas informacji handlowych oraz newslettera związanych z przedmiotem naszej działalności.

9. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okresy wskazane i wymagane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora i zachowania przez nas zasady rozliczalności, tzn. abyśmy mogli wykazać przestrzeganie przepisów o ochronie Twoich danych osobowych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych:

a) w celu określonym w ust. 5 lit. a – przez okres prowadzenia negocjacji, a potem, w zależności od rezultatów, dane osobowe odpowiednio albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, albo zostaną niezwłocznie usunięte w związku z brakiem nawiązania współpracy;

b) w celach określonych w ust. 5 lit. b i c – przez okres realizacji umowy (świadczenia usług) oraz, w uzasadnionych wypadkach, także po zrealizowaniu umowy (zakończeniu ich świadczenia), o ile jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa (np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub upływu terminu przedawnienia). W takim przypadku dane osobowe przetwarzane będą jedynie przez czas niezbędny do realizacji odpowiednich celów;

c) w celu określonym w ust. 5 lit. d – do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

10. Powinieneś mieć na uwadze, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. Ponadto wycofanie zgody może nastąpić w dowolnym momencie, o czym jesteś informowany w momencie zbierania zgody. Umożliwiamy Ci wycofanie zgody w tak łatwy sposób, w jakim jej udzielono, tj. korzystając z kanału komunikacji wskazanego w § 1 ust. 4 Polityki prywatności. Cofnięcie zgody spowoduje wyłącznie skutek w postaci nieotrzymywania od nas informacji handlowych oraz newslettera, związanych z przedmiotem naszej działalności.

§ 3 Ochrona Danych Osobowych

1. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, dlatego też dokładamy wszelkich starań, ażeby chronić przekazane nam dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób nieupoważnionych i w tym zakresie stosujemy odpowiednie organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa.

2. Wiedz, że Twoje dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych używany jest m. in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Witryny.

4. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

5. Dane osobowe podawane na Witrynie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób postronnych za wyjątkiem nas (czyli Administratora) oraz uprawnionych przez nas podmiotów.

6. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy, m. in. zapewniające nam obsługę teleinformatyczną lub przechowywanie danych na serwerze, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora. Podpowierzenie odbywa się do podmiotów takich jak: Landingi sp. z o.o.

8. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, a wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

9. Oświadczamy, że:

a) nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowej,

b) zapewniamy, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,

c) podejmujemy wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,

d) przestrzegamy warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 1-4, 9 RODO e) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Celem przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku ze realizacją usług rozwojowych (imię i nazwisko uczestnika, nazwa pracodawcy, adres
e-mail) jest:
a) organizacja i przeprowadzenie szkolenia oraz  wystawianie zaświadczeń i faktur – na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b) („wykonanie umowy”) i lit.
a) RODO („zgoda osoby której dane dotyczą”);
b) przygotowanie sprawozdań rozliczeniowych, ewidencja księgowa, dla celów wykonania badań ewaluacyjnych, kontroli i audytu – na podstawie Art. 6 ust.1 lit.c) RODO;
c) monitorowanie aktywności uczestników i osiąganych wyników uczenia się
(postępów) na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f) RODO („uzasadniony interes
Administratora”)
d) ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f) RODO („uzasadniony interes Administratora”).

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, rozliczenia usługi, przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia, a jeżeli ma to zastosowanie przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia i zamknięcia projektu i Programu Operacyjnego oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji.

Informujemy Cię o możliwości przeprowadzania wizytacji każdej usługi rozwojowej, na którą co najmniej jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie
– w związku z przyjętym zobowiązaniem Administratora/Organizatora do umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi. Takiej kontroli (wizytacji, monitoringu, audytu) dokonywać mogą wyłącznie uprawnione instytucje takie jak PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operatorzy oraz inne instytucje udzielające wsparcia jak również podmioty i osoby przez powyższe instytucje upoważnione.
W związku z przyjętym zobowiązaniem do umożliwienia wykonania takiej kontroli, monitoringu, ewaluacji, audytu przez uprawnione instytucje (PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Instytucja Pośrednicząca, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) inne instytucje finansujące lub podmioty przez te instytucje
upoważnione) oraz w związku z obowiązkiem sprawozdawczości, w przypadku wykonania kontroli, audytu, ewaluacji itp. instytucje te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe, jednakże tylko z zachowaniem poufności tych danych zgodnie z RODO.

§ 4 Informacje o cookies

1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Witryny. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność Witryny i dostosować ją lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Cookies gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Narzędzia analityczne korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej Witrynę. Zawsze możesz jednak zmienić ustawienia cookies w tym zakresie, z poziomu swojej przeglądarki internetowej albo w ogóle usunąć pliki cookies (szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej). Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Witryny przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.

5. Informujemy, że na naszej Witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

f) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, w tym tzw. pliki cookies Google Analytics, które są wykorzystywane do tworzenia statystyk i analizy sposobu korzystania z Witryny przez Użytkownika oraz Google AdWords (pliki cookies firmy Google LLC), jako narzędzie remarketingowe; celem wykorzystywania tych plików nie jest identyfikacja Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

§ 5 Zmiany i aktualizacje Polityki prywatności i plików cookies

1. Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies w każdym czasie.

2. Niniejsza Polityka prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.

3. Modyfikacje Polityki prywatności i plików cookies mają na celu uwzględnienie zmian w przepisach prawa, praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.

4. Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności i plików cookies na naszej stronie internetowej.